Rada vysokých škôl SR - Štatút

Obsah článku

Štatút Rady vysokých škôl SR

čl. 1. Úvodné ustanovenie

 1. Rada vysokých škôl Slovenskej republiky je orgánom reprezentácie vysokých škôl podľa § 107 ods. 1 písm. a) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Rada vysokých škôl je najvyšším orgánom samosprávy vysokých škôl. Radu vysokých škôl (ďalej len „rada“) tvoria zástupcovia vysokých škôl zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a akademickými senátmi fakúlt
 3. Funkčné obdobie rady je štyri roky a končí k 31. máju príslušného roka.

čl. 2. Orgány rady

 1. Orgány rady tvoria predseda, dvaja podpredsedovia, predsedníctvo a komisie rady.
 2. Ȓlenmi predsedníctva s hlasom rozhodujúcim sú zástupcovia zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a predsedovia komisií rady, ak sú členmi rady. Ak predsedovia komisií nie sú členmi rady, majú hlas poradný.
 3. Predsedu a podpredsedov volí rada zo svojich členov na obdobie zodpovedajúce funkčnému obdobiu rady. Predseda a podpredsedovia sa po zvolení stávajú členmi predsedníctva s hlasom rozhodujúcim, ak im funkcia v predsedníctve nevyplýva z ods. 2 tohto článku.

čl. 3. Pôsobnosť rady

 1. Rada rokuje o zásadných otázkach činnosti, organizácie, financovania a hospodárenia vysokých škôl a uznáša sa na potrebných opatreniach.
 2. Do pôsobnosti rady podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) patrí najmä schvaľovať alebo vyjadrovať sa k návrhom ministra
  • na predsedu, podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie (§ 81 ods.2 zákona)
  • na odvolanie člena Akreditačnej komisie (§ 81 ods. 8 zákona),
  • na preradenie vysokej školy podľa § 85 ods. 1 až 4 zákona,
  • na poskytnutie dotácie súkromnej vysokej škole na uskutočň†ovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú a, vývojovú alebo umeleckú činnosť ako neúčelovú podporu a na rozvoj vysokej školy (§ 91 ods. 2 zákona),
  • o výške dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva vysokým školám (§102 ods. 2 písm. e),
  • na obmedzenie medziročného nárastu počtu študentov v dennej forme štúdia na ktorých poskytne jednotlivým vysokým školám finančné prostriedky (§102 ods. 2 písm. f);
  • obmedzenie pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy alebo jej fakulty (§ 104 ods. 2 zákona),
  • odň†atie udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole (§ 105 ods. 2 zákona),
 3. Rada sa podľa § 82 ods. 8 zákona na návrh Akreditačnej komisie vyjadruje k návrhu kritérií používaných pri posudzovaní (§ 82 ods. 2 zákona)
  • spôsobilosti vysokej školy uskutočň†ovať študijný program oprávň†ujúci udeliť jeho absolventom akademický titul,
  • spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočň†ovaní doktorandského študijného programu (§ 86),
  • spôsobilosti vysokej školy uskutočň†ovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov,k návrhu kritérií používaných pri návrhu na začlenenie vysokej školy (§ 2 ods. 13 a 16 zákona) a pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a čalšej tvorivej činnosti (§ 82 ods. 3 zákona).
 4. Minister z vlastného podnetu alebo na požiadanie rady prerokúva s radou aj ďalšie návrhy a opatrenia, ktoré sa vysokých škôl významne dotýkajú (§ 107 ods. 2 zákona).
 5. Rada zabezpečuje metodické konzultácie akademickým senátom vysokých škôl a fakúlt.
 6. Rada sa uznáša na svojom štatúte, rokovacom poriadku, ako aj na iných normatívnych opatreniach a ich zmenách.
 7. Rada zriaďuje pre úseky svojej práce komisie.

čl. 4. Zasadnutia rady

 1. Rada zasadá najmenej dva razy do roka.
 2. Mimoriadne zasadnutie rady zvoláva predseda rady podľa potreby.
 3. Predseda rady zvolá mimoriadne zasadnutie aj na žiadosť aspoň† jednej štvrtiny členov rady, ktorí v žiadosti navrhnú program rokovania rady. V takomto prípade predseda zvolá schôdzu rady do 20 dní od doručenia žiadosti.
 4. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov rady.

čl. 5. Úlohy predsedníctva rady

 1. Predsedníctvo rady plní najmä tieto úlohy:
  • sleduje plnenie dôležitých úloh a uznesení rady,
  • koordinuje činnosť komisií rady,
  • vybavuje neodkladné záležitosti v období medzi zasadnutiami rady,
  • pripravuje náplň† programu zasadnutí rady,
  • rozhoduje o programe zasadnutia rady podľa čl. 4 ods. 1 tohoto štatútu.
 2. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá rade.

čl. 6. Zasadnutia predsedníctva rady

 1. Predsedníctvo rady zvoláva predseda podľa potreby alebo na žiadosť aspoň† jednej štvrtiny jeho členov, ktorí v žiadosti navrhnú program rokovania predsedníctva.
 2. Predsedníctvo je schopné uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov predsedníctva.
 3. Predsedníctvo sa uznáša nadpolovičnou vä荹inou hlasov prítomných členov.
 4. O každom zasadnutí predsedníctva sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa rozošle všetkým členom rady.
 5. Ak sa člen predsedníctva rady nemôže zúčastniť zasadania predsedníctva rady, vopred sa ospravedlní na sekretariáte rady.
 6. Pri druhej neospravedlnenej neúčasti člena na zasadnutí predsedníctva požiada rada príslušný akademický senát o prehodnotenie členstva svojho člena v rade.

č. 7. Predseda a podpredsedovia rady

 1. Predseda rady najmä:
  • organizuje činnosť predsedníctva rady
  • zastupuje radu navonok,
  • zvoláva a vedie zasadnutia rady a jej predsedníctva.
 2. Podpredsedovia rady zastupujú predsedu rady
  • v rozsahu a poradí určenom predsedom rady,
  • ak sa predseda vzdá funkcie, v celom rozsahu v poradí určenom predsedníctvom rady do zvolenia nového predsedu rady.

čl. 8. Komisie rady

 1. Pre jednotlivé úseky svojej činnosti zriaďuje rada stále komisie, ktoré môžu byť nazývané aj radami pre určité úseky činnosti rady.
 2. Komisie majú právo prizývať k práci v komisii ďalších odborníkov, ktorí nie sú členmi rady.
 3. Na riešenie závažných otázok môže predsedníctvo zriaďovať dočasné komisie.
 4. Predsedovia komisií rady sú volení členmi komisie a schvaľovaní radou.
 5. Práca komisie a jej kompetencie sa riadia štatútom komisie, ktorý schvaľuje rada.
 6. Komisie sa schádzajú podľa potreby.
 7. Na požiadanie predsedníctva rady predkladajú komisie správy o svojej činnosti.

čl. 9. Ȓlenstvo v rade

 1. Akademický senát každej vysokej školy a akademický senát každej fakulty v Slovenskej republike má právo zvoliť do rady po jednom zástupcovi.
 2. Ȓlenstvo v rade je nezastupiteľné.

čl. 10. Práva a povinnosti členov rady

 1. Ȓlenovia rady sú najmä oprávnení:
  • predkladať rade iniciatívne návrhy a správy,
  • zúčastň†ovať sa na práci komisií rady a na príprave materiálov rady.
 2. Ȓlenovia rady sú povinní:
  • zúčastň†ovať sa na zasadnutiach rady,
  • byť v úzkom styku s akademickými senátmi vysokých škôl a fakúlt, ktoré ich zvolili do rady.
 3. Ak sa člen rady nemôže zúčastniť zasadania rady, vopred sa ospravedlní na sekretariáte rady.
 4. Pri druhej neospravedlnenej neúčasti člena na zasadnutí požiada rada príslušný akademický senát o prehodnotenie členstva svojho člena v rade.

čl. 11. Sekretariát rady

 1. Sekretariát rady zriaďuje predsedníctvo rady.
 2. Za prácu sekretariátu rady zodpovedá tajomník rady, ktorý je podriadený predsedovi rady. Tajomník rady sa obsadzuje výberovým konaním. Jeho ustanovenie do funkcie, príp. odvolanie je možné iba so súhlasom rady.
 3. Rada môže pri svojom sekretariáte zriaďovať odborné útvary, ktoré zodpovedajú zameraniu činnosti komisií rady.
 4. Ȓinnosť rady a sekretariátu rady je financovaná z rozpočtu pracoviska, pri ktorom je zriadený sekretariát, a to z finančných prostriedkov, ktoré ministerstvo účelovo vyčlení každoročne na činnosť rady.

čl. 12. Prechodné ustanovenie

 1. Funkčné obdobie rady v súčasnom funkčnom období a platnosť voľby súčasných členov rady zostáva nedotknuté.

Schválila Rada vysokých škôl SR na svojom zasadaní dň†a 23. mája 2002.
Libor Vozár,
predseda RVŠ SR