Rada vysokých škôl SR - Rokovací poriadok

Obsah článku

Rokovací poriadok Rady vysokých škôl Slovenskej republiky

čl. 1. Ustanovenie rady vysokých škôl

 1. V kalendárnom roku, v ktorom končí funkčné obdobie Rady vysokých škôl (ďalej len rada) vyzve predseda rady najmenej 60 dní pred skončením jej funkčného obdobia akademické senáty vysokých škôl a fakúlt v Slovenskej republike k voľbe svojich zástupcov do rady na nové funkčné obdobie.
 2. Zápis o voľbe člena rady zašle príslušný akademický senát s údajmi o členovi (meno, priezvisko, tituly, funkcia, adresa pracoviska vrátane PSȒ, telefónneho a faxového čísla, adresy elektronickej pošty a adresy bydliska) na sekretariát rady.
 3. Akademický senát, ktorý svojho zástupcu do rady zvolil v priebehu funkčného obdobia a neuskutoční voľbu nového člena, potvrdí mandát svojho zástupcu v rade na nové funkčné obdobie.
 4. Ȓlenov rady zvolených akademickými senátmi vysokých škôl a fakúlt a členov, ktorým akademické senáty vysokých škôl a fakúlt potvrdili mandát zvolá na ustanovujúce zasadanie do 30 dní od skončenia funkčného obdobia rady predseda odstupujúcej rady. Programom ustanovujúceho zasadania rady je prerokovanie správy o činnosti odstupujúcej rady za celé jej funkčné obdobie a voľba predsedu a podpredsedov rady.
 5. Ustanovujúce zasadanie novej rady vedie predseda alebo podpredseda odstupujúcej rady.
 6. Predseda alebo podpredseda odstupujúcej rady podá na ustanovujúcom zasadnutí rady informačnú správu o činnosti odstupujúcej rady za celé jej funkčné obdobie.
 7. Po zvolení predsedu a jej podpredsedov sa ujme vedenia zasadnutia novozvolený predseda rady.

čl. 2. Voľby predsedu a podpredsedov rady

 1. Voľby predsedu a podpredsedov rady sú priame, rovné, s tajným hlasovaním.
 2. Voľby predsedu a podpredsedov sa uskutočň†ujú jednotlivo.
 3. Pre uskutočnenie platných volieb je potrebná prítomnosť nadpolovičnej vä荹iny zvolených členov rady.
 4. Kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedov navrhujú členovia rady z členov prítomných na zasadaní s uvedením stručnej charakteristiky kandidáta.
 5. Kandidáti vyjadria súhlas (nesúhlas) so svojou kandidatúrou.
 6. Kandidáti jednotlivo prednesú predstavu o svojej činnosti v navrhovanej funkcii a odpovedia na otázky z pléna. Pri predstavovaní kandidáta nie sú čalší kandidáti na túto funkciu prítomní.
 7. Voľby sa uskutočň†ujú tajným hlasovaním na volebných lístkoch, podpísaných predsedom volebnej komisie. Platný lístok pri voľbe predsedu je lístok s jedným menom kandidáta a lístok prázdny. Platný lístok pri voľbe podpredsedu je lístok s dvomi menami kandidátov, jedným menom kandidáta alebo lístok prázdny.
 8. Voľby sú dvojkolové:
  • V prvom kole je kandidát zvolený, ak získa nadpolovičnú vä荹inu hlasov prítomných členov.
  • Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú vä荹inu hlasov, uskutoční sa druhé kolo, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa o postupujúcom rozhodne osobitným hlasovaním.
  • V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov. Pri rovnosti získaných hlasov sa hlasovanie opakuje.

čl. 3. Zasadnutia rady

 1. Zasadnutie rady zvoláva predseda na základe rozhodnutia predsedníctva rady najmenej dva razy do roka.
 2. Podmienky zvolania mimoriadneho zasadnutia rady určuje štatút rady.
 3. Zasadnutia rady sú spravidla verejné.
 4. Neverejná časť verejného zasadnutia alebo neverejné zasadnutie sa konajú výnimočne, ak sa na tom uznesie rada na návrh ľubovoľného člena rady.
 5. Predsedníctvo rady môže na zasadnutia rady pozvať zástupcov ústredných štátnych i neštátnych orgánov a organizácií, odborových a študentských orgánov a organizácií, ako aj osobnosti vedeckého, pedagogického, kultúrneho, politického a hospodárskeho života.

čl. 4. Program zasadnutia rady

 1. Program zasadnutia rady navrhuje a pripravuje predsedníctvo rady.
 2. Program zasadnutia zahŕň†a povinne tieto body:
  • Voľba mandátovej komisie,
  • Voľba návrhovej komisie,
  • Správa predsedníctva o jeho činnosti medzi zasadnutiami rady,
  • Kontrola uznesení.
 3. Program zasadnutia, návrhy a správy, ktoré sú predmetom rokovania, musia byť doručené členom rady najneskôr 14 dní pred konaním zasadnutia rady. V prípade mimoriadnej schôdze môže byť tento termín skrátený, ak to rozsah a povaha prerokúvanej veci nevylučuje.
 4. O prijatí návrhu programu zasadnutia, námietkach proti nemu, ako aj o jeho doplnení rozhoduje rada hlasovaním na začiatku zasadnutia. V priebehu zasadnutia sa nemôžu do prijatého programu zaradiť nové body.

čl. 5. Riadenie zasadnutia rady

 1. Zasadnutie rady riadi predseda rady alebo ním poverený podpredseda (ďalej len predsedajúci).
 2. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov rady.

čl. 6. Rokovanie na zasadnutiach rady

 1. Návrhy a správy predkladané na zasadnutie rady jej predsedníctvom uvedie určený člen predsedníctva rady alebo prizvaný zástupca ústredného orgánu štátnej správy, resp. iného orgánu alebo inštitúcie.
 2. Pred rokovaním o závažných otázkach si predsedníctvo rady môže vyžiadať stanovisko akademických senátov vysokých škôl a fakúlt, ako aj komisií rady.
 3. Iniciatívne návrhy členov rady, ktoré boli uznesením podľa čl. 4 ods. 4 tohto rokovacieho poriadku zahrnuté do programu zasadnutia, uvádzajú ich navrhovatelia.
 4. Po vystúpení navrhovateľa otvorí predsedajúci k danému bodu programu rozpravu.
 5. Každý člen rady má právo vystúpiť v rozprave ku každému prerokúvanému bodu programu jeden krát, s výnimkou predkladateľa bodu programu, ktorý má právo na tri vystúpenia. O technických pripomienkach v trvaní najviac 1 minútu rozhoduje predsedajúci.
  • Pod programom sa rozumie program rokovania schválený RVŠ na začiatku rokovania.
  • Pri rokovaní o mimoriadne závažných otázkach, napr. pri problematike rozpočtu vysokých škôl, pri rokovaní o návrhu legislatívnych noriem je povinnosťou predsedajúceho, resp. predkladateľa, členiť problematiku na jednotlivé bloky programu, paragrafy, resp. problémové okruhy. V takomto prípade sa pod bodom programu rozumie blok programu a pre diskusiu k danému bloku je predsedajúci oprávnený organizovať diskusiu v zmysle tohoto článku Rokovacieho poriadku.
  • Pre potreby rokovania RVŠ o závažných materiáloch sa za bod programu rokovania považuje každá časť rokovania, o ktorej sa hlasuje.
  • Predsedajúci k prerokúvanému bodu programu vopred oznámi počet blokov, na ktoré je bod členený. Blok sa končí uznesením, alebo predsedajúci oznámi koniec jeho prerokúvania.
 6. Rada sa môže uzniesť na určení dĺžky času na rozpravu k prerokúvanému bodu programu. Taký návrh sa predkladá pri schvaľovaní programu zasadnutia rady.
 7. Rozpravu uzatvára predsedajúci
  • po odznení prihlásených vystúpení prítomných členov rady, alebo
  • po uplynutí času určeného na rozpravu podľa ods. 6, alebo
  • na základe rozhodnutia rady, hlasovanie sa uskutoční na návrh ľubovoľného člena rady.

čl. 7. Hlasovanie

 1. Po ukončení rozpravy o bode programu sa spravidla hlasuje o prijatí uznesení. Návrhy uznesení prednesených počas rozpravy prednesie navrhovateľ alebo predseda návrhovej komisie. Predsedajúci dá hlasovať iba o písomne predložených návrhoch uznesení.
 2. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej vä荹iny prítomných členov rady.
 3. O personálnych otázkach sa hlasuje tajne.
 4. O ostatných otázkach sa spravidla hlasuje zdvihnutím ruky. V prípade pochybností o spôsobe hlasovania sa uskutoční osobitné hlasovanie.
 5. Ak k predloženému návrhu na hlasovanie sú podané pozmeň†ujúce návrhy, pri hlasovaní sa postupuje takto:
  • Ak predkladateľ akceptuje pozmeň†ujúce návrhy, hlasuje sa len o takto pozmenenom návrhu
  • Ak predkladateľ neakceptuje pozmeň†ujúce návrhy, hlasuje sa najprv o pozmeň†ujúcich návrhoch v opačnom poradí, ako odzneli. Na záver sa hlasuje o nespornej časti návrhu.
 6. Výsledky hlasovania oznamuje predsedajúci zasadnutiu.
 7. Ȓlen rady má právo uviesť v zápisnici krátky obsah diskusného príspevku, či návrhu neprijatého uznesenia, ak ho do ukončenia zasadnutia písomne dodá tajomníkovi rady.
 8. Zápisnicu zo zasadania podpisuje predseda rady a overuje jeden z členov mandátovej komisie a jeden z členov návrhovej komisie.
 9. Zápisnica zo zasadania sa pošle všetkým členom rady.
 10. V prípadoch vyžadujúcich neodkladné prijatie uznesenia rady môže predsedníctvo použiť korešpondenčné hlasovanie. Spôsob korešpondenčného hlasovania upraví predsedníctvo zvláštnym uznesením.

Schválila Rada vysokých škôl SR , na svojom zasadaní dň†a 23. mája 2002.
Libor Vozár
predseda RVŠ SR