Rada vysokých škôl SR

Obsah článku

Rada vysokých škôl SR je orgánom samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy najmä voči Ministerstvu školstva Slovenskej republiky. RVŠ tvoria zástupcovia vysokých škôl a fakúlt zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a akademickými senátmi fakúlt.

RVŠ má svoj rokovací poriadok a štatút, ktorý definuje orgány RVŠ. Orgány RVŠ tvoria predseda, podpredsedovia, predsedníctvo. RVŠ si vytvorila stále odborné komisie. Niektoré stále komisie sa z historických dôvodov volajú Rady: Rada pre rozvoj a financovanie (RRF), Rada pre vedu a techniku (RVT) a Rada pre vzdelávanie a výchovu (RVV). Veľmi dôležitou pri práci RVŠ je aj Legislatívna komisia. Zasadnutia RVŠ zvoláva predsedníctvo minimálne dvakrát do roka.

Obdobie, na ktoré sú zvolení súčasní členovia RVŠ je štvorročné a končí 31. mája 2019. Zápisnice zo zasadnutí RVŠ a aktuálne prerokúvané materiály budú prostredníctvom týchto stránok prístupné širokej akademickej verejnosti.

 


Štatút Rady vysokých škôl SR

čl. 1. Úvodné ustanovenie

 1. Rada vysokých škôl Slovenskej republiky je orgánom reprezentácie vysokých škôl podľa § 107 ods. 1 písm. a) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Rada vysokých škôl je najvyšším orgánom samosprávy vysokých škôl. Radu vysokých škôl (ďalej len „rada“) tvoria zástupcovia vysokých škôl zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a akademickými senátmi fakúlt
 3. Funkčné obdobie rady je štyri roky a končí k 31. máju príslušného roka.

čl. 2. Orgány rady

 1. Orgány rady tvoria predseda, dvaja podpredsedovia, predsedníctvo a komisie rady.
 2. Ȓlenmi predsedníctva s hlasom rozhodujúcim sú zástupcovia zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a predsedovia komisií rady, ak sú členmi rady. Ak predsedovia komisií nie sú členmi rady, majú hlas poradný.
 3. Predsedu a podpredsedov volí rada zo svojich členov na obdobie zodpovedajúce funkčnému obdobiu rady. Predseda a podpredsedovia sa po zvolení stávajú členmi predsedníctva s hlasom rozhodujúcim, ak im funkcia v predsedníctve nevyplýva z ods. 2 tohto článku.

čl. 3. Pôsobnosť rady

 1. Rada rokuje o zásadných otázkach činnosti, organizácie, financovania a hospodárenia vysokých škôl a uznáša sa na potrebných opatreniach.
 2. Do pôsobnosti rady podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) patrí najmä schvaľovať alebo vyjadrovať sa k návrhom ministra
  • na predsedu, podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie (§ 81 ods.2 zákona)
  • na odvolanie člena Akreditačnej komisie (§ 81 ods. 8 zákona),
  • na preradenie vysokej školy podľa § 85 ods. 1 až 4 zákona,
  • na poskytnutie dotácie súkromnej vysokej škole na uskutočň†ovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú a, vývojovú alebo umeleckú činnosť ako neúčelovú podporu a na rozvoj vysokej školy (§ 91 ods. 2 zákona),
  • o výške dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva vysokým školám (§102 ods. 2 písm. e),
  • na obmedzenie medziročného nárastu počtu študentov v dennej forme štúdia na ktorých poskytne jednotlivým vysokým školám finančné prostriedky (§102 ods. 2 písm. f);
  • obmedzenie pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy alebo jej fakulty (§ 104 ods. 2 zákona),
  • odň†atie udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole (§ 105 ods. 2 zákona),
 3. Rada sa podľa § 82 ods. 8 zákona na návrh Akreditačnej komisie vyjadruje k návrhu kritérií používaných pri posudzovaní (§ 82 ods. 2 zákona)
  • spôsobilosti vysokej školy uskutočň†ovať študijný program oprávň†ujúci udeliť jeho absolventom akademický titul,
  • spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočň†ovaní doktorandského študijného programu (§ 86),
  • spôsobilosti vysokej školy uskutočň†ovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov,k návrhu kritérií používaných pri návrhu na začlenenie vysokej školy (§ 2 ods. 13 a 16 zákona) a pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a čalšej tvorivej činnosti (§ 82 ods. 3 zákona).
 4. Minister z vlastného podnetu alebo na požiadanie rady prerokúva s radou aj ďalšie návrhy a opatrenia, ktoré sa vysokých škôl významne dotýkajú (§ 107 ods. 2 zákona).
 5. Rada zabezpečuje metodické konzultácie akademickým senátom vysokých škôl a fakúlt.
 6. Rada sa uznáša na svojom štatúte, rokovacom poriadku, ako aj na iných normatívnych opatreniach a ich zmenách.
 7. Rada zriaďuje pre úseky svojej práce komisie.

čl. 4. Zasadnutia rady

 1. Rada zasadá najmenej dva razy do roka.
 2. Mimoriadne zasadnutie rady zvoláva predseda rady podľa potreby.
 3. Predseda rady zvolá mimoriadne zasadnutie aj na žiadosť aspoň† jednej štvrtiny členov rady, ktorí v žiadosti navrhnú program rokovania rady. V takomto prípade predseda zvolá schôdzu rady do 20 dní od doručenia žiadosti.
 4. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov rady.

čl. 5. Úlohy predsedníctva rady

 1. Predsedníctvo rady plní najmä tieto úlohy:
  • sleduje plnenie dôležitých úloh a uznesení rady,
  • koordinuje činnosť komisií rady,
  • vybavuje neodkladné záležitosti v období medzi zasadnutiami rady,
  • pripravuje náplň† programu zasadnutí rady,
  • rozhoduje o programe zasadnutia rady podľa čl. 4 ods. 1 tohoto štatútu.
 2. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá rade.

čl. 6. Zasadnutia predsedníctva rady

 1. Predsedníctvo rady zvoláva predseda podľa potreby alebo na žiadosť aspoň† jednej štvrtiny jeho členov, ktorí v žiadosti navrhnú program rokovania predsedníctva.
 2. Predsedníctvo je schopné uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov predsedníctva.
 3. Predsedníctvo sa uznáša nadpolovičnou vä荹inou hlasov prítomných členov.
 4. O každom zasadnutí predsedníctva sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa rozošle všetkým členom rady.
 5. Ak sa člen predsedníctva rady nemôže zúčastniť zasadania predsedníctva rady, vopred sa ospravedlní na sekretariáte rady.
 6. Pri druhej neospravedlnenej neúčasti člena na zasadnutí predsedníctva požiada rada príslušný akademický senát o prehodnotenie členstva svojho člena v rade.

č. 7. Predseda a podpredsedovia rady

 1. Predseda rady najmä:
  • organizuje činnosť predsedníctva rady
  • zastupuje radu navonok,
  • zvoláva a vedie zasadnutia rady a jej predsedníctva.
 2. Podpredsedovia rady zastupujú predsedu rady
  • v rozsahu a poradí určenom predsedom rady,
  • ak sa predseda vzdá funkcie, v celom rozsahu v poradí určenom predsedníctvom rady do zvolenia nového predsedu rady.

čl. 8. Komisie rady

 1. Pre jednotlivé úseky svojej činnosti zriaďuje rada stále komisie, ktoré môžu byť nazývané aj radami pre určité úseky činnosti rady.
 2. Komisie majú právo prizývať k práci v komisii ďalších odborníkov, ktorí nie sú členmi rady.
 3. Na riešenie závažných otázok môže predsedníctvo zriaďovať dočasné komisie.
 4. Predsedovia komisií rady sú volení členmi komisie a schvaľovaní radou.
 5. Práca komisie a jej kompetencie sa riadia štatútom komisie, ktorý schvaľuje rada.
 6. Komisie sa schádzajú podľa potreby.
 7. Na požiadanie predsedníctva rady predkladajú komisie správy o svojej činnosti.

čl. 9. Ȓlenstvo v rade

 1. Akademický senát každej vysokej školy a akademický senát každej fakulty v Slovenskej republike má právo zvoliť do rady po jednom zástupcovi.
 2. Ȓlenstvo v rade je nezastupiteľné.

čl. 10. Práva a povinnosti členov rady

 1. Ȓlenovia rady sú najmä oprávnení:
  • predkladať rade iniciatívne návrhy a správy,
  • zúčastň†ovať sa na práci komisií rady a na príprave materiálov rady.
 2. Ȓlenovia rady sú povinní:
  • zúčastň†ovať sa na zasadnutiach rady,
  • byť v úzkom styku s akademickými senátmi vysokých škôl a fakúlt, ktoré ich zvolili do rady.
 3. Ak sa člen rady nemôže zúčastniť zasadania rady, vopred sa ospravedlní na sekretariáte rady.
 4. Pri druhej neospravedlnenej neúčasti člena na zasadnutí požiada rada príslušný akademický senát o prehodnotenie členstva svojho člena v rade.

čl. 11. Sekretariát rady

 1. Sekretariát rady zriaďuje predsedníctvo rady.
 2. Za prácu sekretariátu rady zodpovedá tajomník rady, ktorý je podriadený predsedovi rady. Tajomník rady sa obsadzuje výberovým konaním. Jeho ustanovenie do funkcie, príp. odvolanie je možné iba so súhlasom rady.
 3. Rada môže pri svojom sekretariáte zriaďovať odborné útvary, ktoré zodpovedajú zameraniu činnosti komisií rady.
 4. Ȓinnosť rady a sekretariátu rady je financovaná z rozpočtu pracoviska, pri ktorom je zriadený sekretariát, a to z finančných prostriedkov, ktoré ministerstvo účelovo vyčlení každoročne na činnosť rady.

čl. 12. Prechodné ustanovenie

 1. Funkčné obdobie rady v súčasnom funkčnom období a platnosť voľby súčasných členov rady zostáva nedotknuté.

Schválila Rada vysokých škôl SR na svojom zasadaní dň†a 23. mája 2002.
Libor Vozár,
predseda RVŠ SR

 


Rokovací poriadok Rady vysokých škôl Slovenskej republiky

čl. 1. Ustanovenie rady vysokých škôl

 1. V kalendárnom roku, v ktorom končí funkčné obdobie Rady vysokých škôl (ďalej len rada) vyzve predseda rady najmenej 60 dní pred skončením jej funkčného obdobia akademické senáty vysokých škôl a fakúlt v Slovenskej republike k voľbe svojich zástupcov do rady na nové funkčné obdobie.
 2. Zápis o voľbe člena rady zašle príslušný akademický senát s údajmi o členovi (meno, priezvisko, tituly, funkcia, adresa pracoviska vrátane PSȒ, telefónneho a faxového čísla, adresy elektronickej pošty a adresy bydliska) na sekretariát rady.
 3. Akademický senát, ktorý svojho zástupcu do rady zvolil v priebehu funkčného obdobia a neuskutoční voľbu nového člena, potvrdí mandát svojho zástupcu v rade na nové funkčné obdobie.
 4. Ȓlenov rady zvolených akademickými senátmi vysokých škôl a fakúlt a členov, ktorým akademické senáty vysokých škôl a fakúlt potvrdili mandát zvolá na ustanovujúce zasadanie do 30 dní od skončenia funkčného obdobia rady predseda odstupujúcej rady. Programom ustanovujúceho zasadania rady je prerokovanie správy o činnosti odstupujúcej rady za celé jej funkčné obdobie a voľba predsedu a podpredsedov rady.
 5. Ustanovujúce zasadanie novej rady vedie predseda alebo podpredseda odstupujúcej rady.
 6. Predseda alebo podpredseda odstupujúcej rady podá na ustanovujúcom zasadnutí rady informačnú správu o činnosti odstupujúcej rady za celé jej funkčné obdobie.
 7. Po zvolení predsedu a jej podpredsedov sa ujme vedenia zasadnutia novozvolený predseda rady.

čl. 2. Voľby predsedu a podpredsedov rady

 1. Voľby predsedu a podpredsedov rady sú priame, rovné, s tajným hlasovaním.
 2. Voľby predsedu a podpredsedov sa uskutočň†ujú jednotlivo.
 3. Pre uskutočnenie platných volieb je potrebná prítomnosť nadpolovičnej vä荹iny zvolených členov rady.
 4. Kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedov navrhujú členovia rady z členov prítomných na zasadaní s uvedením stručnej charakteristiky kandidáta.
 5. Kandidáti vyjadria súhlas (nesúhlas) so svojou kandidatúrou.
 6. Kandidáti jednotlivo prednesú predstavu o svojej činnosti v navrhovanej funkcii a odpovedia na otázky z pléna. Pri predstavovaní kandidáta nie sú čalší kandidáti na túto funkciu prítomní.
 7. Voľby sa uskutočň†ujú tajným hlasovaním na volebných lístkoch, podpísaných predsedom volebnej komisie. Platný lístok pri voľbe predsedu je lístok s jedným menom kandidáta a lístok prázdny. Platný lístok pri voľbe podpredsedu je lístok s dvomi menami kandidátov, jedným menom kandidáta alebo lístok prázdny.
 8. Voľby sú dvojkolové:
  • V prvom kole je kandidát zvolený, ak získa nadpolovičnú vä荹inu hlasov prítomných členov.
  • Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú vä荹inu hlasov, uskutoční sa druhé kolo, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa o postupujúcom rozhodne osobitným hlasovaním.
  • V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov. Pri rovnosti získaných hlasov sa hlasovanie opakuje.

čl. 3. Zasadnutia rady

 1. Zasadnutie rady zvoláva predseda na základe rozhodnutia predsedníctva rady najmenej dva razy do roka.
 2. Podmienky zvolania mimoriadneho zasadnutia rady určuje štatút rady.
 3. Zasadnutia rady sú spravidla verejné.
 4. Neverejná časť verejného zasadnutia alebo neverejné zasadnutie sa konajú výnimočne, ak sa na tom uznesie rada na návrh ľubovoľného člena rady.
 5. Predsedníctvo rady môže na zasadnutia rady pozvať zástupcov ústredných štátnych i neštátnych orgánov a organizácií, odborových a študentských orgánov a organizácií, ako aj osobnosti vedeckého, pedagogického, kultúrneho, politického a hospodárskeho života.

čl. 4. Program zasadnutia rady

 1. Program zasadnutia rady navrhuje a pripravuje predsedníctvo rady.
 2. Program zasadnutia zahŕň†a povinne tieto body:
  • Voľba mandátovej komisie,
  • Voľba návrhovej komisie,
  • Správa predsedníctva o jeho činnosti medzi zasadnutiami rady,
  • Kontrola uznesení.
 3. Program zasadnutia, návrhy a správy, ktoré sú predmetom rokovania, musia byť doručené členom rady najneskôr 14 dní pred konaním zasadnutia rady. V prípade mimoriadnej schôdze môže byť tento termín skrátený, ak to rozsah a povaha prerokúvanej veci nevylučuje.
 4. O prijatí návrhu programu zasadnutia, námietkach proti nemu, ako aj o jeho doplnení rozhoduje rada hlasovaním na začiatku zasadnutia. V priebehu zasadnutia sa nemôžu do prijatého programu zaradiť nové body.

čl. 5. Riadenie zasadnutia rady

 1. Zasadnutie rady riadi predseda rady alebo ním poverený podpredseda (ďalej len predsedajúci).
 2. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov rady.

čl. 6. Rokovanie na zasadnutiach rady

 1. Návrhy a správy predkladané na zasadnutie rady jej predsedníctvom uvedie určený člen predsedníctva rady alebo prizvaný zástupca ústredného orgánu štátnej správy, resp. iného orgánu alebo inštitúcie.
 2. Pred rokovaním o závažných otázkach si predsedníctvo rady môže vyžiadať stanovisko akademických senátov vysokých škôl a fakúlt, ako aj komisií rady.
 3. Iniciatívne návrhy členov rady, ktoré boli uznesením podľa čl. 4 ods. 4 tohto rokovacieho poriadku zahrnuté do programu zasadnutia, uvádzajú ich navrhovatelia.
 4. Po vystúpení navrhovateľa otvorí predsedajúci k danému bodu programu rozpravu.
 5. Každý člen rady má právo vystúpiť v rozprave ku každému prerokúvanému bodu programu jeden krát, s výnimkou predkladateľa bodu programu, ktorý má právo na tri vystúpenia. O technických pripomienkach v trvaní najviac 1 minútu rozhoduje predsedajúci.
  • Pod programom sa rozumie program rokovania schválený RVŠ na začiatku rokovania.
  • Pri rokovaní o mimoriadne závažných otázkach, napr. pri problematike rozpočtu vysokých škôl, pri rokovaní o návrhu legislatívnych noriem je povinnosťou predsedajúceho, resp. predkladateľa, členiť problematiku na jednotlivé bloky programu, paragrafy, resp. problémové okruhy. V takomto prípade sa pod bodom programu rozumie blok programu a pre diskusiu k danému bloku je predsedajúci oprávnený organizovať diskusiu v zmysle tohoto článku Rokovacieho poriadku.
  • Pre potreby rokovania RVŠ o závažných materiáloch sa za bod programu rokovania považuje každá časť rokovania, o ktorej sa hlasuje.
  • Predsedajúci k prerokúvanému bodu programu vopred oznámi počet blokov, na ktoré je bod členený. Blok sa končí uznesením, alebo predsedajúci oznámi koniec jeho prerokúvania.
 6. Rada sa môže uzniesť na určení dĺžky času na rozpravu k prerokúvanému bodu programu. Taký návrh sa predkladá pri schvaľovaní programu zasadnutia rady.
 7. Rozpravu uzatvára predsedajúci
  • po odznení prihlásených vystúpení prítomných členov rady, alebo
  • po uplynutí času určeného na rozpravu podľa ods. 6, alebo
  • na základe rozhodnutia rady, hlasovanie sa uskutoční na návrh ľubovoľného člena rady.

čl. 7. Hlasovanie

 1. Po ukončení rozpravy o bode programu sa spravidla hlasuje o prijatí uznesení. Návrhy uznesení prednesených počas rozpravy prednesie navrhovateľ alebo predseda návrhovej komisie. Predsedajúci dá hlasovať iba o písomne predložených návrhoch uznesení.
 2. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej vä荹iny prítomných členov rady.
 3. O personálnych otázkach sa hlasuje tajne.
 4. O ostatných otázkach sa spravidla hlasuje zdvihnutím ruky. V prípade pochybností o spôsobe hlasovania sa uskutoční osobitné hlasovanie.
 5. Ak k predloženému návrhu na hlasovanie sú podané pozmeň†ujúce návrhy, pri hlasovaní sa postupuje takto:
  • Ak predkladateľ akceptuje pozmeň†ujúce návrhy, hlasuje sa len o takto pozmenenom návrhu
  • Ak predkladateľ neakceptuje pozmeň†ujúce návrhy, hlasuje sa najprv o pozmeň†ujúcich návrhoch v opačnom poradí, ako odzneli. Na záver sa hlasuje o nespornej časti návrhu.
 6. Výsledky hlasovania oznamuje predsedajúci zasadnutiu.
 7. Ȓlen rady má právo uviesť v zápisnici krátky obsah diskusného príspevku, či návrhu neprijatého uznesenia, ak ho do ukončenia zasadnutia písomne dodá tajomníkovi rady.
 8. Zápisnicu zo zasadania podpisuje predseda rady a overuje jeden z členov mandátovej komisie a jeden z členov návrhovej komisie.
 9. Zápisnica zo zasadania sa pošle všetkým členom rady.
 10. V prípadoch vyžadujúcich neodkladné prijatie uznesenia rady môže predsedníctvo použiť korešpondenčné hlasovanie. Spôsob korešpondenčného hlasovania upraví predsedníctvo zvláštnym uznesením.

Schválila Rada vysokých škôl SR , na svojom zasadaní dň†a 23. mája 2002.
Libor Vozár
predseda RVŠ SR