Rada vysokých škôl SR

Obsah článku

Rada vysokých škôl SR je orgánom samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy najmä voči Ministerstvu školstva Slovenskej republiky. RVŠ tvoria zástupcovia vysokých škôl a fakúlt zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a akademickými senátmi fakúlt.

RVŠ má svoj rokovací poriadok a štatút, ktorý definuje orgány RVŠ. Orgány RVŠ tvoria predseda, podpredsedovia, predsedníctvo. RVŠ si vytvorila stále odborné komisie. Niektoré stále komisie sa z historických dôvodov volajú Rady: Rada pre rozvoj a financovanie (RRF), Rada pre vedu a techniku (RVT) a Rada pre vzdelávanie a výchovu (RVV). Veľmi dôležitou pri práci RVŠ je aj Legislatívna komisia. Zasadnutia RVŠ zvoláva predsedníctvo najmenej raz do roka.

Obdobie, na ktoré sú zvolení súčasní členovia RVŠ je štvorročné a končí 31. mája 2019. Zápisnice zo zasadnutí RVŠ a aktuálne prerokúvané materiály budú prostredníctvom týchto stránok prístupné širokej akademickej verejnosti.

 


Štatút Rady vysokých škôl SR

čl. 1. Úvodné ustanovenie

 1. Rada vysokých škôl Slovenskej republiky je orgánom reprezentácie vysokých škôl podľa § 107 ods. 1 písm. a) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o vysokých školách“).
 2. Rada vysokých škôl je najvyšším orgánom samosprávy vysokých škôl. Radu vysokých škôl (ďalej len „rada“) tvoria zástupcovia vysokých škôl zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a akademickými senátmi fakúlt.
 3. Funkčné obdobie rady je štyri roky a končí k 31. máju príslušného roka.

čl. 2. Orgány rady

 1. Orgány rady tvoria predseda, dvaja podpredsedovia, predsedníctvo a komisie rady.
 2. Členmi predsedníctva s hlasom rozhodujúcim sú zástupcovia zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a predsedovia komisií rady, ak sú členmi rady. Ak predsedovia komisií nie sú členmi rady, majú hlas poradný.
 3. Predsedu a podpredsedov volí rada zo svojich členov na obdobie zodpovedajúce funkčnému obdobiu rady. Predseda a podpredsedovia sa po zvolení stávajú členmi predsedníctva s hlasom rozhodujúcim, ak im funkcia v predsedníctve nevyplýva z ods. 2 tohto článku.

čl. 3. Pôsobnosť rady

 1. Rada rokuje o zásadných otázkach činnosti, organizácie, financovania a hospodárenia vysokých škôl a uznáša sa na potrebných opatreniach.
 2. Do pôsobnosti rady podľa zákona o vysokých školách patrí schvaľovať alebo vyjadrovať sa k návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“), najmä týkajúcim sa:
  • kritérií a metodiky vyhodnotenia periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl (§88a, ods. 3 zákona o vysokých školách),
  • metodiky určenia dotácií jednotlivým verejným vysokým školám na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, na rozvoj vysokej školy a na sociálnu podporu študentov (§ 89, ods. 8 zákona o vysokých školách),
  • poskytnutia dotácie súkromnej vysokej škole na základe jej žiadosti na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov a na rozvoj vysokej školy (§ 91, ods. 2 zákona o vysokých školách),
  • k dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva vysokým školám (§102 ods. 2 písm. e zákona o vysokých školách),
  • obmedzenia medziročného nárastu počtu novoprijatých študentov v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore, ktorých zohľadní pri určovaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov na nasledujúci kalendárny rok (§102 ods. 2 písm. f zákona o vysokých školách);
  • obmedzenia, prípadne odňatia pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy alebo jej fakulty (§ 104, ods. 2 zákona o vysokých školách),
  • odňatia udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole (§ 105, ods. 3 zákona o vysokých školách),

3.      Do pôsobnosti rady podľa zákona č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania“) patrí:

o    návrh dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) podľa § 7, ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania,

o    návrh jedného člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady agentúry podľa § 14, ods. 4 písm. a) zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania),

o   návrh jedného člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie agentúry podľa § 14, ods. 4 písm. b) zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania),

o   návrh jedného člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra agentúry podľa § 14, ods. 4 písm. c) zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania).

 1. Minister z vlastného podnetu alebo na požiadanie rady prerokúva s radou aj ďalšie návrhy a opatrenia, ktoré sa vysokých škôl významne dotýkajú (§ 107 ods. 2 zákona o vysokých školách).
 2. Rada zabezpečuje metodické konzultácie akademickým senátom vysokých škôl a fakúlt.
 3. Rada sa uznáša na svojom štatúte, rokovacom poriadku, ako aj na iných normatívnych opatreniach a ich zmenách.
 4. Rada zriaďuje pre úseky svojej práce komisie.

čl. 4. Zasadnutia rady

 1. Rada zasadá  najmenej raz do roka.
 2. Predseda rady zvolá  zasadnutie aj na žiadosť aspoň jednej štvrtiny členov rady, ktorí v žiadosti navrhnú program rokovania rady. V takomto prípade predseda zvolá zasadnutie rady do 20 dní od doručenia žiadosti.
 3. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov rady.

čl. 5. Úlohy predsedníctva rady

 1. Predsedníctvo rady plní najmä tieto úlohy:
  • sleduje plnenie dôležitých úloh a uznesení rady,
  • koordinuje činnosť komisií rady,
  • vybavuje neodkladné záležitosti v období medzi zasadnutiami rady,
  • pripravuje náplň programu zasadnutí rady,
  • rozhoduje o programe zasadnutia rady podľa čl. 4 ods. 1 tohoto štatútu.
 2. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá rade.

čl. 6. Zasadnutia predsedníctva rady

 1. Predsedníctvo rady zvoláva predseda podľa potreby alebo na žiadosť aspoň jednej štvrtiny jeho členov, ktorí v žiadosti navrhnú program rokovania predsedníctva.
 2. Predsedníctvo je schopné uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov predsedníctva.
 3. Predsedníctvo sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
 4. O každom zasadnutí predsedníctva sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa zverejní na webovom sídle rady.
 5. Ak sa člen predsedníctva rady nemôže zúčastniť zasadnutia predsedníctva rady, vopred sa ospravedlní na sekretariáte rady.
 6. Pri druhej neospravedlnenej neúčasti člena na zasadnutí predsedníctva požiada rada príslušný akademický senát o prehodnotenie členstva svojho člena v rade.

č. 7. Predseda a podpredsedovia rady

 1. Predseda rady najmä:
  • organizuje činnosť predsedníctva rady,
  • zastupuje radu navonok,
  • zvoláva a vedie zasadnutia rady a jej predsedníctva.
 2. Podpredsedovia rady zastupujú predsedu rady
  • v rozsahu a poradí určenom predsedom rady,
  • ak sa predseda vzdá funkcie, v celom rozsahu v poradí určenom predsedníctvom rady do zvolenia nového predsedu rady.

čl. 8. Komisie rady

 1. Pre jednotlivé úseky svojej činnosti zriaďuje rada stále komisie, ktoré môžu byť nazývané aj radami, pre určité úseky činnosti rady.
 2. Komisie majú právo prizývať k práci v komisii ďalších odborníkov, ktorí nie sú členmi rady.
 3. Na riešenie závažných otázok môže predsedníctvo zriaďovať dočasné komisie.
 4. Predsedovia komisií rady sú volení členmi komisie a schvaľovaní radou.
 5. Práca komisie a jej kompetencie sa riadia štatútom komisie, ktorý schvaľuje rada.
 6. Komisie sa schádzajú podľa potreby.
 7. Na požiadanie predsedníctva rady predkladajú komisie správy o svojej činnosti.

čl. 9. Členstvo v rade

 1. Akademický senát každej vysokej školy a akademický senát každej fakulty v Slovenskej republike má právo zvoliť do rady po jednom zástupcovi.
 2. Členstvo v rade je nezastupiteľné.

čl. 10. Práva a povinnosti členov rady

 1. Členovia rady sú najmä oprávnení:
  • predkladať rade iniciatívne návrhy a správy,
  • zúčastňovať sa na práci komisií rady a na príprave materiálov rady.
 2. Členovia rady sú povinní:
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach rady,
  • byť v úzkom styku s akademickými senátmi vysokých škôl a fakúlt, ktoré ich zvolili do rady.
 3. Ak sa člen rady nemôže zúčastniť zasadnutia rady, vopred sa ospravedlní na sekretariáte rady.
 4. Pri druhej neospravedlnenej neúčasti člena na zasadnutí požiada rada príslušný akademický senát o prehodnotenie členstva svojho člena v rade.

čl. 11. Sekretariát rady

 1. Sekretariát rady zriaďuje predsedníctvo rady.
 2. Za prácu sekretariátu rady zodpovedá tajomník rady, ktorý je podriadený predsedovi rady. Funkcia tajomníka rady sa obsadzuje výberovým konaním. Jeho ustanovenie do funkcie, príp. odvolanie, je možné iba so súhlasom rady.
 3. Rada môže pri svojom sekretariáte zriaďovať odborné útvary, ktoré zodpovedajú zameraniu činnosti komisií rady.
 4. Činnosť rady a sekretariátu rady je financovaná z rozpočtu pracoviska, pri ktorom je zriadený sekretariát, a to z finančných prostriedkov, ktoré ministerstvo účelovo vyčlení každoročne na činnosť rady.

čl. 12. Prechodné ustanovenia

 1. Funkčné obdobie rady v súčasnom funkčnom období a platnosť voľby súčasných členov rady zostávajú nedotknuté.
 2. Rada v súlade s ustanovením § 38, ods. 9 zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania prvýkrát navrhne členov výkonnej rady ministerstvu školstva do 1. februára 2019.

čl. 13. Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa Štatút Rady vysokých škôl SR zo dňa 23. mája 2002.
 2. Tento Štatút Rady vysokých škôl SR bol schválený Radou vysokých škôl SR na zasadnutí dňa 11. decembra 2018.
 3. Tento Štatút Rady vysokých škôl SR nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 

Martin Putala

predseda RVŠ SR

 

 


Rokovací poriadok Rady vysokých škôl Slovenskej republiky

čl. 1. Ustanovenie Rady vysokých škôl

 1. V kalendárnom roku, v ktorom končí funkčné obdobie Rady vysokých škôl (ďalej len „rada“), vyzve predseda rady najmenej 60 dní pred skončením jej funkčného obdobia akademické senáty vysokých škôl a fakúlt v Slovenskej republike k voľbe svojich zástupcov do rady na nové funkčné obdobie.
 2. Zápisnicu o voľbe člena rady zašle príslušný akademický senát s údajmi o členovi (meno, priezvisko, tituly, funkcia, adresa pracoviska vrátane PSČ, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty) na sekretariát rady.
 3. Akademický senát, ktorý svojho zástupcu do rady zvolil v priebehu funkčného obdobia a neuskutoční voľbu nového člena, potvrdí mandát svojho zástupcu v rade na nové funkčné obdobie.
 4. Členov rady zvolených akademickými senátmi vysokých škôl a fakúlt a členov, ktorým akademické senáty vysokých škôl a fakúlt potvrdili mandát, zvolá na ustanovujúce zasadnutie do 30 dní od skončenia funkčného obdobia rady predseda odstupujúcej rady. Programom ustanovujúceho zasadnutia rady je prerokovanie správy o činnosti odstupujúcej rady za celé jej funkčné obdobie a voľba predsedu a podpredsedov rady.
 5. Ustanovujúce zasadnutie novej rady vedie predseda alebo podpredseda odstupujúcej rady.
 6. Predseda alebo podpredseda odstupujúcej rady podá na ustanovujúcom zasadnutí rady informačnú správu o činnosti odstupujúcej rady za celé jej funkčné obdobie.
 7. Po zvolení predsedu a jej podpredsedov sa ujme vedenia zasadnutia novozvolený predseda rady.

čl. 2. Voľby predsedu a podpredsedov rady

 1. Voľby predsedu a podpredsedov rady sú priame, s tajným hlasovaním.
 2. Voľby predsedu a podpredsedov sa uskutočňujú jednotlivo.
 3. Pre uskutočnenie platných volieb je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.
 4. Kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedov navrhujú členovia rady z členov prítomných na zasadnutí s uvedením stručnej charakteristiky kandidáta.
 5. Kandidáti vyjadria súhlas (nesúhlas) so svojou kandidatúrou.
 6. Kandidáti jednotlivo prednesú predstavu o svojej činnosti v navrhovanej funkcii a odpovedia na otázky z pléna. Pri predstavovaní kandidáta nie sú ďalší kandidáti na túto funkciu prítomní.
 7. Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním na volebných lístkoch, podpísaných predsedom volebnej komisie. Platný lístok pri voľbe predsedu je lístok s jedným menom kandidáta a lístok prázdny. Platný lístok pri voľbe podpredsedu je lístok s dvomi menami kandidátov, jedným menom kandidáta alebo lístok prázdny.
 8. Voľby sú dvojkolové:
  • V prvom kole je kandidát zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov.
  • Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa o postupujúcom rozhodne osobitným hlasovaním.
  • V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov. Pri rovnosti získaných hlasov sa hlasovanie opakuje.

čl. 3. Zasadnutia rady

 1. Zasadnutia rady sú spravidla verejné.
 2. Neverejná časť verejného zasadnutia alebo neverejné zasadnutie sa konajú výnimočne, ak sa na tom uznesie rada na návrh ktoréhokoľvek člena rady.
 3. Predsedníctvo rady môže na zasadnutia rady pozvať zástupcov ústredných štátnych i neštátnych orgánov a organizácií, odborových a študentských orgánov a organizácií, ako aj osobnosti vedeckého, pedagogického, kultúrneho, politického a hospodárskeho života.

čl. 4. Program zasadnutia rady

 1. Program zasadnutia rady navrhuje a pripravuje predsedníctvo rady.
 2. Program zasadnutia zahŕňa povinne tieto body:
  • Voľba mandátovej komisie,
  • Voľba návrhovej komisie,
  • Správa predsedníctva o jeho činnosti medzi zasadnutiami rady,
  • Kontrola uznesení.
 3. Program zasadnutia, návrhy a správy, ktoré sú predmetom rokovania, musia byť doručené členom rady najneskôr 14 dní pred konaním zasadnutia rady.  Tento termín môže byť skrátený, ak to rozsah a povaha prerokúvanej veci nevylučuje.
 4. O prijatí návrhu programu zasadnutia, námietkach proti nemu, ako aj o jeho doplnení rozhoduje rada hlasovaním na začiatku zasadnutia. V priebehu zasadnutia sa nemôžu do prijatého programu zaradiť nové body.

čl. 5.Vedenie zasadnutia rady

 1. Zasadnutie rady vedie predseda rady alebo ním poverený podpredseda (ďalej len predsedajúci).
 2. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov rady.

čl. 6. Rokovanie na zasadnutiach rady

 1. Návrhy a správy predkladané na zasadnutie rady jej predsedníctvom uvedie určený člen predsedníctva rady alebo prizvaný zástupca ústredného orgánu štátnej správy, resp. iného orgánu alebo inštitúcie.
 2. Pred rokovaním o závažných otázkach si predsedníctvo rady môže vyžiadať stanovisko akademických senátov vysokých škôl a fakúlt, ako aj komisií rady.
 3. Iniciatívne návrhy členov rady, ktoré boli uznesením podľa čl. 4 ods. 4 tohto rokovacieho poriadku zahrnuté do programu zasadnutia, uvádzajú ich navrhovatelia.
 4. Po vystúpení navrhovateľa otvorí predsedajúci k danému bodu programu rozpravu.
 5. Rada sa môže uzniesť na určení dĺžky času na rozpravu k prerokúvanému bodu programu.
 6. Rozpravu uzatvára predsedajúci
  • po odznení vystúpení prítomných členov rady alebo
  • po uplynutí času určeného na rozpravu podľa ods. 6 alebo
  • na základe rozhodnutia rady, hlasovanie sa uskutoční na návrh ľubovoľného člena rady.

čl. 7. Hlasovanie

 1. Po ukončení rozpravy o bode programu sa spravidla hlasuje o prijatí uznesení. Návrhy uznesení prednesených počas rozpravy prednesie navrhovateľ alebo predseda návrhovej komisie. Predsedajúci dá hlasovať iba o písomne predložených návrhoch uznesení.
 2. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady.
 3. O personálnych otázkach sa hlasuje tajne.
 4. O ostatných otázkach sa spravidla hlasuje zdvihnutím ruky. V prípade pochybností o spôsobe hlasovania sa uskutoční osobitné hlasovanie.
 5. Ak k predloženému návrhu na hlasovanie sú podané pozmeňujúce návrhy, pri hlasovaní sa postupuje takto:
  • ak predkladateľ akceptuje pozmeňujúce návrhy, hlasuje sa len o takto pozmenenom návrhu,
  • ak predkladateľ neakceptuje pozmeňujúce návrhy, hlasuje sa najprv o pozmeňujúcich návrhoch v opačnom poradí, ako odzneli a na záver sa hlasuje o nespornej časti návrhu.
 6. Výsledky hlasovania oznamuje predsedajúci zasadnutiu.
 7. Člen rady má právo uviesť v zápisnici krátky obsah diskusného príspevku, či návrhu neprijatého uznesenia, ak ho do ukončenia zasadnutia písomne dodá tajomníkovi rady.
 8. Zápisnicu zo zasadania podpisuje predseda rady a overuje jeden z podpredsedov rady a jeden z členov návrhovej komisie.
 9. Zápisnica zo zasadania sa zverejní na webovom sídle rady.
 10. V prípadoch vyžadujúcich neodkladné prijatie uznesenia rady môže predsedníctvo použiť elektronické hlasovanie .

čl. 8. Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa Rokovací poriadok Rady vysokých škôl SR zo dňa 23. mája 2002.
 2. Tento Rokovací poriadok Rady vysokých škôl SR bol schválený Radou vysokých škôl SR na zasadnutí dňa 11. decembra 2018.
 3. Tento Rokovací poriadok Rady vysokých škôl SR nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Radou vysokých škôl SR.

Martin Putala

predseda RVŠ SR