Predsedníctvo RVŠ

Predsedníctvo rady vysokých škôl SR je tvorené členmi RVŠ SR, volenými akademickými senátmi vysokých škôl (čl. 2, ods 2 štatútu RVŠ SR). Ďalšími členmi predsedníctva sú predsedovia stálych odborných komisií RVŠ SR, pokiaľ sú členmi RVŠ SR.

Medzi hlavné úlohy predsedníctva patrí najmä:

  • kontrolovať a zabezpečovať plnenie dôležitých úloh a uznesení RVŠ SR
  • koordinovať činnosť stálych odborných komisií RVŠ SR
  • vybavovať neodkladné záležitosti RVŠ SR v období medzi zasadaniami RVŠ SR
  • pripravovať náplň† programu zasadnutí RVŠ SR

K dispozícii je zoznam súčasných členov PRVŠ a zápisnice zo zasadnutí RVŠ a PRVŠ ako aj aktuálne prerokovávané materiály.