Rada vysokých škôl SR

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Putala Martin, doc. RNDr. PhD., predseda RVŠ SR Univerzita Komenského v Bratislave
Čekanová Anna, PhDr. PhD., podpredsedníčka RVŠ SR Technická univerzita v Košiciach
Sirotová Mariana, doc. Mgr. PhD., podpredsedníčka RVŠ SR Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
Alcnauer Július, PaedDr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Andrassy Vladimír, Ing. PhD. Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Bačkor Martin, prof. RNDr. DrSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta
Bachratý Hynek, RNDr. PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
Banáry Boris, prof. PhDr. CSc. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied
Benčať Tibor, prof. Ing. CSc. Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky
Beňo Pavel, Ing. PhD. Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Bieliková Mária, prof. Ing. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Boďa Ján, doc. RNDr. CSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Brezina Ivan, Ing. PhD. Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta ekonómie a podnikania
Buleca Ján, Ing. MVDr. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Bulla Martin, Mgr. Bc. PhD. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Candrák Juraj, doc. Ing. CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Cihová Iveta, Mgr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
Čajka Peter, doc. PhDr. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Čapošová Eva, Ing. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied
Čorejová Tatiana, Dr.h.c. prof. Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov