Rada vysokých škôl SR

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Pažický Peter, Mgr. art. ArtD. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
Pergler František, doc. ArtD. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Plašienková Zlatica, prof. PhDr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Polák Peter, doc. JUDr. PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva
Pitoňáková Slavka, PhDr., PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied
Přívarová Magdaléna, prof. Ing., CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Reichel Peter, prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Reken Ján, doc. JUDr. CSc. Vysoká škola Danubius v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského
Repiský Jozef, doc. Ing. CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Rusnáková Markéta, doc. PhDr. PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Sedláček Jaromír, prof. PaedDr. PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
Slivka Daniel, doc. PhDr. ThDr., PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
Smieško Viktor, prof. Ing. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Soták Roman, doc. RNDr. PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Stanovič Radovan, Ing., PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Szarková Miroslava, prof. PhDr. CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
Szőköl István, Ing. PhD. Univerzita J.Selyeho v Komárne, Pedagogická fakulta
Šebeň Vladimír, doc. PaedDr. PhD. dr.h.c. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Šejnoha Bohumil, Ing.mult., MSc. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Šimčíková Edita, PaedDr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta