Rada vysokých škôl SR

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Šimková Danica, Ing. Akadémia umení v Banskej Bystrici
Šíp Maroš, ThDr. PhDr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Šuch Dušan, doc. Ing. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
Šulek Rastislav, doc. Mgr., PhD., predseda Legislatívnej komisie Technická univerzita vo Zvolene
Švec Peter, PaedDr. PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
Švihrová Viera, prof. MUDr. CSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta so sídlom v Martine
Tauš Peter, doc. Ing. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Tihányi Juraj, PhDr. PhD. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva
Tóth János, prof. RNDr. PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
Tóth Jaroslav, Mgr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta
Trnka Andrej, doc. Ing. PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Tumpach Miloš, prof. Ing. PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
Tužinská Mária, Ing. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení
Uhel Jaroslav, doc. PaedDr. ArtD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Vagner Juraj, Ing. - PAED IGIP PhD. Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
Varga Peter, JUDr. PhD. Trnavská univerzita v Trnave
Veľas Andrej, doc. Ing. PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Vojtková Mária, doc. Ing. PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky
Vozárová Vlasta, doc. RNDr. PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
Vranovičová Beáta, RNDr. PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied