Rada vysokých škôl SR

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Demeč Peter, prof. Ing. CSc. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Demeter Peter, Ing. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Demjan Ivo, Ing. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Derňarová Ľubica, doc. PhDr. PhD. MPH Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov
Dobišová Ingrid, Mgr. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení
Dolný Jaroslav, Ing. Mgr., PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta
Dostálová Katarína, MUDr. PhD. MPH Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Dudová Iveta, doc. Ing. PhD. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Ďurkovičová Jana, JUDr. PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fedor Pavol, prof. Ing. PhD Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fridrich Branislav, doc. JUDr. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
Fronc Gašpar, Mgr. Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Gajdoš Alfonz, doc. RNDr. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Galdunová Helena, PaedDr. Bc. PhD. Prešovská univerzita v Prešove
Gallik Ján, PhDr. PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií
Gebeová Klára, PhDr. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Geffert Anton, doc. Ing. CSc. Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
Gömöry Dušan, prof. Ing. DrSc. Technická univerzita vo Zvolene
Greguš Michal, RNDr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Grendová Kristína, PhDr. PhD. Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce