Rada vysokých škôl SR

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Gutten Miroslav, doc. Ing. PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta
Hajdučeková Ivica, PaedDr. PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Hašková Alena, prof. PaedDr., CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
Hetényi Martin, doc. PhDr. PhD. Umiverzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Hlaváč Pavol, Ing. PhD. Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
Hrnčiarik Erik, Dr. phil. Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Hudec Pavol, doc. Ing. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Hužvár Miroslav, RNDr. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jančíková Eva, Ing. PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Javorská Jana, Mgr. art. ArtD. Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
Jarina Roman, doc. Ing. PhD. Žilinská univezita v Žiline
Jeleňová Iveta, Mgr. PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Jurík Ľuboš, doc. Ing. PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Jurík Milan, Mgr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
Karpat Andrej, JUDr. PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Kasarda Martin, doc. PhDr. PhD. Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií
Kluvancová Petra, Ing. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Kočiško Marek, doc. Ing. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií
Koišová Eva, Ing. PhD. Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Komzsík Attila, RNDr. PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií