Rada vysokých škôl SR

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Geffert Anton, doc. Ing. CSc. Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
Gömöry Dušan, prof. Ing. DrSc. Technická univerzita vo Zvolene
Greguš Michal, RNDr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Grendová Kristína, PhDr. PhD. Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Gutten Miroslav, doc. Ing. PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta
Hajdučeková Ivica, PaedDr. PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Hetényi Martin, doc. PhDr. PhD. Umiverzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Hlaváč Pavol, Ing. PhD. Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
Hrnčiarik Erik, Dr. phil. Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Hudec Pavol, doc. Ing. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Hužvár Miroslav, RNDr. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jančíková Eva, Ing. PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Javorská Jana, Mgr. art. ArtD. Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
Jarina Roman, doc. Ing. PhD. Žilinská univezita v Žiline
Jeleňová Iveta, Mgr. PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Jurík Ľuboš, doc. Ing. PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Jurík Milan, Mgr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
Karpat Andrej, JUDr. PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Kasarda Martin, doc. PhDr. PhD. Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií
Kluvancová Petra, Ing. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva