Rada vysokých škôl SR

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Korcsmáros Enikő, PhDr. PhD. Univerzita J.Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta
Korintuš Karol, RNDr. PhD. Vysoká škola DTI
Krajčovičová Zdenka, RNDr. PhD. Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva
Kováč Bohumil, prof. Ing. arch. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Kováčová Viera, doc. PhDr., PhD. Katolícka univerzita, Filozofická fakulta
Kováčik Jozef, doc. RNDr., PhD. Tnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
Kubealaková Martina, Mgr. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Kuchta Milan, doc. MUDr. CSc., mim. prof. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Kulašíková Zuzana, PhDr. PhD. Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Kurtanský Alexander, MUDr. Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Kvokačka Adrián, Mgr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Lenč Jozef, PhDr. PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta
Lenková Rút, doc. Mgr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu
Lévai Attila, Mgr. PhD. Univerzita J.Selyeho v Komárne, Reformovaná teologická fakulta
Littva Vladimír, doc. PhDr. PhD. MPH. Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Majerík Jozef, Ing. PhD. Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky
Makar Róbert, Mgr. art. ArtD. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Malovecký Mojmír, PhDr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Manová Eva, doc. Ing. PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Marônek Milan, prof. Ing. CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave